Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY – OBOWIĄZKI INFORMCYJNE

Poniższe informacje stanowią informacje, których przekazanie Klientowi przed zawarciem umowy sprzedaży jest niezbędne, między innymi zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

1. DANE KONTAKTOWE

Sprzedawca – SKOTAN spółka akcyjna, z siedzibą w Chorzowie, ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031886 (zwanej dalej SKOTAN S.A.) prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ministra Sprawiedliwości. Adres poczty elektronicznej: sklep@skotansa.pl numer telefonu kontaktowego: +48 666 032 133 Powyższe dane adresowe są właściwe również dla wniesienia reklamacji.

2. GŁÓWNE CECHY ŚWIADCZENIA

Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia są określone na stronie każdego Produktu oraz każdorazowo przesyłane na adres poczty elektronicznej Klienta w chwili wyrażenia przez niego woli związania się z umową. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad fizycznych i prawnych, wprowadzone na polski rynek zgodnie z przepisami prawa.

3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KLIENTEM

Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem:

a) poczty elektronicznej: sklep@skotansa.pl

b) telefonu kontaktowego na numer: +48 666 032 133 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora). Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 do 16:00 pod wskazanym powyżej numerem telefonu.

4. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

Na całkowitą wartość zamówienia składa się cena produktu netto, należny podatek VAT oraz koszty przesyłki. W przypadku wyboru przez Klienta dostawy produktu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL koszt dostawy produktu wyniesie 15,00 zł. W przypadku wyboru przesyłki pobraniowej za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL koszt dostawy produktu wyniesie 19,00 zł. W ramach jednej dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL, maksymalna ilość zamówionych produktów wynosi 10. Złożenie zamówienia, w którym ilość produktów przekracza 10 sztuk będzie wiązało się z koniecznością ich dostarczenia za pośrednictwem kilku, oddzielnie płatnych przesyłek. W przypadku wyboru dostawy za pośrednictwem przesyłki Inpost koszt dostawy produktu wyniesie 13,00 zł. W ramach jednej dostawy za pośrednictwem przesyłki Inpost, maksymalna ilość zamówionych produktów wynosi 5. Złożenie zamówienia, w którym ilość produktów przekracza 5 sztuki będzie wiązało się z koniecznością ich dostarczenia za pośrednictwem kilku, oddzielnie płatnych przesyłek. O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia uwzględniającej wartość podatku w należnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, stawce a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

Klient ma możliwość wyboru jednego z następujących sposobów płatności z tytułu zawartej Umowy:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pobraniem.

W przypadku gdy Klient wybierze dokonanie płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatność należy wpłacić na następujący numer rachunku bankowego: 11 1020 1026 0000 1302 0159 3326 w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca w odpowiedzi na złożone przez Klienta zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem otrzymania zamówienia oraz przystępuje do realizacji zamówienia. Na łączny termin zrealizowania zamówienia na rzecz Klienta składa się: czas przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę oraz czas doręczania produktu przez operatorów świadczących usługi pocztowe oraz kurierskie, to jest: Inpost, DHL. Termin realizacji zamówienia do Klienta wynosi do 14 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Niezależnie od uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, każdy Klient, w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, może złożyć na adres e-mail Sprzedawcy lub w innej formie reklamację z tytułu rękojmi.

2. W opisie reklamacji zaleca się podanie przez Klienta:

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady produktu, rodzaju produktu, jego numer partii i datę przydatności,

b) danych kontaktowych składającego reklamację, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dowód zakupu,

c) załączenia zdjęć, w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki lub produktu.

a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady produktu,

b) danych kontaktowych składającego reklamację, takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dowód zakupu,

c) załączenia zdjęć, w przypadku dostarczenia uszkodzonej przesyłki lub produktu.

3. Wymogi podane w punkcie poprzednim, mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Reklamację można złożyć za pomocą poczty tradycyjnej, przesyłając ją na adres

SKOTAN S.A.

Zakład produkcji drożdży
ul. Łukasiewicza 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

z dopiskiem „Dział Reklamacji”

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając oświadczenie na adres: sklep@skotansa.pl

5. Reklamacja może zostać przez Klienta złożona przy wykorzystaniu wzoru udostępnionego przez Sprzedającego. Wzór dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.

6. Klient nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym paragrafie, jeżeli wada towaru jest nieistotna.

7. Klient, zobowiązany jest, na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres: SKOTAN S.A., ul. Łukasiewicza 2 43-502 Czechowice-Dziedzice. Jeżeli ze względu na rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Klient musi udostępnić Sprzedawcy produkt w miejscu, w którym się znajduje.

8. Sprzedawca rozpatruje reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta, w formie zależnej od sposobu zgłoszenia reklamacji przez Klienta o sposobie jej rozpatrzenia.

8. SPOSÓB I TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku konsumenta, zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 25 Ustawy o prawach konsumenta. Bieg powyższego terminu rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż operator świadczących usługi pocztowe oraz kurierskie, to jest: Inpost, DHL. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument może złożyć za pomocą formularza udostępnionego mu przez Sprzedawcę (wzór formularza stanowi również załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta). Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy konsument może przesłać za pośrednictwem listu na adres: adres SKOTAN S.A., ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając na adres: sklep@skotansa.pl Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu produktu Sprzedawcy lub do przekazania produktu osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie produktu przez konsumenta przed jego upływem. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, także koszty zwrotu produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać przesłany w zwykłym trybie pocztą. Konsument ponosi również odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i jej funkcjonowania. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu przez

Sprzedawcę do konsumenta (Sprzedawca zwraca konsumentowi koszt dostarczenia produktu związany z najtańszym sposobem dostarczenia produktu spośród zawartych w ofercie Sprzedawcy). Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz Konsumenta do chwili otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której Sprzedawca samodzielnie odbiera produkt od Konsumenta.

9. KIEDY KONSUMENTOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

10. CZAS TRWANIA UMOWY

Wszystkie umowy sprzedaży zawarte przez Sprzedawcę z Klientem są umowami terminowymi, trwającymi od momentu zawarcia umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, a zapłatą przez Klienta ceny i odbioru towaru.

11. MINIMALNY CZAS TRWANIA ZOBOWIĄZAŃ KONSUMENTA WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY

W związku z zawartą umową sprzedaży, konsument zobowiązany jest do odbioru produktu i opłacenia na rzecz sprzedawcy ceny produktu. Zobowiązania konsumenta wynikające z zawartej przez strony umowy wygasają po uiszczeniu przez niego płatności i dokonaniu odbioru produktu .

12. DANE OSOBOWE KLIENTÓW

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych. Zawarcie umowy wymaga podania przez klienta danych obejmujących imię, nazwisko i adres, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer KRS lub numer

NIP. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podane przez Klienta wyłącznie w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy. Możliwi odbiorcy Danych Osobowych Klienta:

 w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

 w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

Klient ma prawo dostępu do podanych przez niego danych osobowych, ich poprawienia, a także żądania ich usunięcia. Klient, składając zamówienie, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter jedynie informacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Konsument ma prawo do skorzystania z następujących, przykładowych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 ma prawo zwrócić się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 ma również prawo zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem a Sprzedawcą.

 może również uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).